لوله.لوله هاي هيدروليك .لوله هيدروليك

متال هيدرولك وارد كننده وتوزيع كننده انواع لوله هاي مانيسمان.هيدروليك و درزدار
مترجم سايتجدول رده لوله هاموجودي انبار20X1

20x1.5
Schedule
رده05 

18X1

18x2
Schedule
رده 10

18X1.5

18X3
Schedule
رده 20

19X1


Schedule
رده 30

19X2

Schedule
رده 40

20X1


Schedule
Standard
20x5
25x5
25x3
30x6
30x3
32x6
32x8
Schedule
رده60


20x4
21x2.5
21x2.77
21x3.73
26.7x2.6
26.7x2.87
26.7x3.91
Schedule
رده80


33x.2.8
32x2.9
33x3
33x3.2
33x3.38
33x3.5
33x4
Schedule
رده100


33x4.55
34x5
38x5
38x6
38x7
38x8
40x5
Schedule
رده120


40x6
42x3
42x3.2
42x3.56
42x4
42x4.5
42x4.85
Schedule
رده140
 

42x7.5
Schedule
رده
Extra Strong45x5
Schedule
رده160


Metal hydraulic  © 2012
Privacy Policy.

فروش ويژهتماس باماليست لوله هاموجودي انباردرباره ماصفحه اصلي