لوله.لوله هاي هيدروليك .لوله هيدروليكمتال هيدرولك وارد كننده وتوزيع كننده انواع لوله هاي مانيسمان.هيدروليك و درزدار

سايزهاي ذكر شده بر حسب ميليمتر ميباشند                                                     موجودي انبار20x4

20x5

21x2.5

21x2.77

21x3.37

25x5

26.7x2.6

26.7x2.87

26.7x3.91

30x5

30x6

لوله هاي اينچي

1/8"x std

1/8"x 40

1/8"x xs

1/8'x 80

1/4"x std

1/4"x 40

1/4"x xs

1/4"x 80

3/8"x std

3/8"x 40

3/8"x xs

3/8"x 80

 

32x6

33x2.8

33x2.9

33x3

33x3.2

33x3.38

33x3.5

33x4

33x4.55

34x5

38x5

لوله هاي اينچي

1/2"x std

1/2"x 40

1/2"x xs

1/2"x 80

1/2"x xxs

1/2"x 160

3/4"x std

3/4"x 40

3/4"x xs

3/4"x 80

3/4"x 160

3/4"x xxs

 

38x6

38x7

38x8

40x5

40x6

42x3

42x3.2

42x3.56

42x4

42x4.5

42x4.85

-----------

1"x std

1"x 40

1"x xs

1"x 80

1"x 160

1"x xxs

2"x std

2"x 40

2" x xs

2"x 80

2"x 160

2"x xxs

 

42x7.5

42x8

45x5

45x7.5

48x3

48x3.2

48.3x3.38

48x3.4

48x5

50x7.5

51x5

---------------

3"x std

3"x 40

3"x xs

3"x 80

3"x 160

3"x xxs

4"x std

4"x 40

4"x xs

4"x 80

4"x 160

4"x xxs

 

51x6

60x8

60x10

63.5x3.5

68x6

73x10

73x20

76x3.2

76x3.5

76x4

76x6

لوله هاي اينچي

5"x std

5"x 40

5"x xs

5"x 80

5"x 160

5"x xxs

6"x std

6"x 40

6"x xs

6"x 80

6"x 160

6"x xxs

 

 

 

76x8

76x10

76x15

76x20

89x3.5

89x4

89x5

89x10

89x11

89x15

89x20

لوله هاي اينچي

8"x std

8"x 40

8"x sx

8"x 80

8"x 160

8"x  ssx

10"x 20

10"x 30

10"x std

10"x 40

10"x xs

10"x 80

 

89x24

95x10

102x10

102x20

102x25

114x6

114x10

127x5

127x6

127x10

133x17

------------

10"x 100

10"x 120

10"x 140

10"x 160

10"x xxs

12"x 20

12"x 30

12"x std

12"x 40

12"x 60

12"x xs

12"x 80

 

133x20

133x25

133x30

140x20

141x9.53

141x10

141x15

141x25

146x16

146x20

159x20

--------------

12"x 100

12"x120

12"x 140

12"x 160

12"x xxs

14"x 10

14"x 20

14"x 30

14"x std

14"x 40

14"x 60

14"x xs

 

159x30

159x35

159x40

168x6

168x11

168x15

168x20

168x25

168x40

180x20

180x25

لوله هاي اينچي

14"x 80

14"x 100

14"x 120

14"x 140

14"x 160

16"x 10

16"x 20

16"x 30

16"x std

16"x 40

16"x 60

16"x xs

 

 

180x30

180x35

180x40

194x17

194x20

194x25

194x30

194x40

194x45

194x50

203x20

لوله هاي اينچي

16"x 80

16"x 100

16"x 120

16"x 140

16"x 160

16"x xxs

18"x 10

18"x 20

18"x 30

18"x std

18"x 40

18"x 60

 

203x25

203x30

203x35

203x40

219x6

219x10

219x12.7

219x20

219x25

219x50

245x20

لوله هاي اينچي

18"x xs

18"x 80

18"x100

18"x 120

18"x 140

18"x 160

18"x xxs

20"x 10

20"x 20

20"x 30

20"x std

20"x 40

 

245x30

273x15.09

273x18.26

273x40

273x50

273x60

299x20

323x8.38

323x9.53

323x10.31

323x17.48

لوله هاي اينچي

20"x 60

20"x 100

20"x 120

20"x 140

20"x 160

20"x" xxs

لوله ها تا سايز 56اينچ

موجود ميباشد

 

 

 

323x60

لوله.لوله هاي هيدروليك .لوله هيدروليك

Metal hydraulic  © 2012
Privacy Policy.

فروش ويژهتماس باماليست لوله هاموجودي انباردرباره ماصفحه اصلي